Структура профільної освіти Мелітопольського ліцею № 9


Цілі та задачі освітнього процесу ліцею

На 2020/2021 н.р. Ліцей 9 для здобувачів освіти, які бажають продовжити навчання у старшій школі (10 клас), пропонуємо вивчення на профільному рівні такі предмети:
Українська мова та література
Математика
Біологія та екологія
Історія України

Загальні цілі освітнього процесу закладу:
- забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
- гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
- створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
- формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
- забезпечити соціально-психологічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів.
- забезпечити варіативність методик організації навчання,
- надати учням можливість обирати курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей, що дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи;
- реалізувати обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей шляхом вивчення окремих предметів, курсів за вибором відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технології;
- забезпечити індивідуалізацію та диференціацію навчання в ліцеї шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану, складається відповідно до профілю навчання та з урахуванням інтересів і побажань учнів та їх батьків;
- для поглибленої підготовки учнів до профільної школи проводити вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, творчих об’єднаннях, товариствах тощо;
- поєднувати освітню робота з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною;
- поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання, освітній процес здійснювати за різними формами у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо, які відповідають віковим особливостям учнів і спрямовані на розвиток їх творчих здібностей;
- забезпечити інтеграцію загальноосвітніх (основних та додаткових) програм, додаткових освітніх послуг і виховних заходів у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.
-створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, які визначені Законом України «Про освіту».

Головними завданнями розбудови освітнього простору ліцею є:
-підвищення якості освітніх послуг;
-забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому закладі освіти;
-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
-створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, формування наукового світогляду;
-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, громадян, відданих Україні – відкритих світу;
-виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
-оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
-підтримка обдарованих та здібних дітей;
-застосування сучасних методик моделювання освітнього середовища, яке забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного ліцеїста, сприяє створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту;
-запровадження системи індивідуальної педагогічної підтримки,технологій розвитку емоційного інтелекту та глобально орієнтованого змісту і характеру освіти;
-впровадження моніторингу якості роботи закладу на основі щорічного комплексного аналізу всіма учасниками освітнього процесу,ширшого діапазону індикаторів (показників) його функціонування та динаміки розвитку;
-участь у міжнародних програмах та проектах, організованих міжнародними фондами, радами тощо.