Профільне навчання

– вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета художньо-естетичного профілю

- оволодіння учнями необхідними знаннями і культурою, формування світоглядних і морально-естетичних принципів, які дають учням та вихованцям можливості адекватно сприймати художні твори, розуміти мову мистецтва, розрізняти дійсно художні твори, вдосконалювати себе, свій внутрішній світ.

Мета технологічного профілю

- формування технічно, технологічно освідченої особистості, підготовленної до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок для володіння комп'ютерною технікою, комп'ютерними технологіями, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, спрямування учнів за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей на вибір інженерно-технічних професій.

Комп'ютерна графіка

- це галузь в інформатиці, яка вивчає методи і засоби створення, обробки та використання зображень за допомогою програмно-апаратних засобів.

Комп'ютерна інженерія

- загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі "Технологія". Метою вивчення курсу є вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а згодом і професійній діяльності.